Szczegółowa klauzula informacyjna dla kandydata zgodnie

z wymaganiami RODO 25.05.2018r.

     1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować na adres: Wakacje.pl S.A. ,al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

     2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Wakacje.pl S.A. / IODO / al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

– drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@wakacje.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
 • jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy oceniać Twoje kwalifikacje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy w przyszłych rekrutacjach;
 • komunikować się z Tobą w ramach prowadzonego procesu rekrutacji;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Twoja zgoda – w zakresie pozostałych danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w procesie rekrutacji, jeżeli zgodzisz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;

    3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres roku od przesłania przez Ciebie aplikacji na dane stanowisko, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

    4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji może przekazać spółkom z grupy kapitałowej Wirtualna Polska, w skład której wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty zależne (http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/).

    5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Zgody:

1. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w trakcie procesu rekrutacyjnego, w szczególności zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) będą przetwarzane na podstawie przepisów oraz na potrzeby zawarcia umowy.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowych dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.


2.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez podmioty z grupy kapitałowej Wirtualna Polska, w skład której wchodzi Wirtualna Polska Holding S.A. oraz podmioty zależne (http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/).